Proč investovat s námi

Nadstandardní výnos prioritních akcií až 7,2 % p.a.

Profesionální zázemí investiční společnosti Avant – největšího správce fondů kvalifikovaných investorů v ČR.

Investice do reálných projektů se stabilním růstem hodnoty.

Nulové výstupní poplatky při plnění podmínek statutu.

Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů.

Likvidita akcií prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Možnost odprodeje investičních akcií zpět fondu bez udání důvodu.

Přednostní výplata akcionářů s prioritními akciemi

Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou

Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech

Zaměření fondu

Nemovitosti a financování nemovitostních projektů

Aktuální hodnota majetku

119 374 tis. Kč (k 30.6.2019)

Frekvence úpisu investičních akcií

Měsíční

Cenný papír

Prioritní investiční akcie 

Očekávaný výnos prioritních investičních akcií

7,2 % p.a.

Odkupy investičních akcií

Kvartálně (splatnost do 90 dní)

Veřejná obchodovatelnost

Ano, od 19. 2. 2018 na Burze cenných papírů Praha, a.s.

Doba trvání fondu

Na dobu neurčitou 

Minimální investice klienta

1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. a) až h) a odst. 2 ZISIF), jinak 125 tis. EUR

Investiční horizont klienta

střednědobý, 3 - 5 let

Vstupní poplatek

až 3 %

Výstupní poplatek

15 % při odkupu do 1 roku, 10 % při odkupu do 2 let, 5 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Opce fondu

Fond má právo uplatnit odkup investičních akcií za aktuální cenu investičních akcií platnou pro kalendářní pololetí, ve kterém bylo právo odkupu ze strany fondu uplatněno.

Náklady fondu

maximálně 0,5 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv

Zdanění výnosů fondu

5 % ze zisku fondu

Zdanění akcionářů – fyzických osob

15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech

 

Máte-li zájem o bližší informace o fondu nebo o možnostech investování do něj. Vyplňte, prosím, kontaktní formulář.

Zákonné informace – upozornění pro investory

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Tyto webové stránky nebyly vytvořeny za účelem komplexního průvodce investicemi a nenahrazují statut investičního fondu ani další jeho dokumenty. Tato webová prezentace nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Informace jsou určeny výhradně pro počáteční informační účely a důrazně doporučujeme potenciálním investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní jakékoliv investiční rozhodnutí. Informace zde obsažené nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu.

Pokud se na těchto webových stránkách hovoří o jakémkoliv výnosu, upozorňujeme investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8.

Další důležité informace pro investory na www.avantfunds.cz.